برچسب: آلبا بپتیستا

آلبا بپتیستا
منبعی به PEOPLE گفت: کریس ایوانز و آلبا بپتیستا “بیش از یک سال است که با هم قرار می گذارند.” گویا کریس ایوانز عشق جدیدی...
پست های بیشتر